November 30, 2023

Aani Shukla Shashti Sat 24 June

Lalitha Sahasranamam – Day 6

• 6:00 Pm Sanglpam Homam
• 6:10 Pm Lalitha Sahasranama Parayanam
• 6:40 pm Theeparathanai
• 6:45 pm Lord Murugan Abhishekam
• 7:15 pm Daily pooja, followed by Vasantha Mandapa Pooja
• Perambulation of Lord Murugan