November 30, 2023

Manikkavasagar Gurupoojai – Fri 23 June

Lalitha Sahasranamam – Day 5

• 6:00 Pm Sanglpam Homam
• 6:10 Pm Lalitha Sahasranama Parayanam
• 6:40 pm Theeparathanai
• 6:45 Pm Manikkavasagar Abishegam
• 7:15 Pm Daily Pooja
• 7:45 Pm Vasantha Mandapa pooja Followed by Perambulation of Manikkavasaga