11-08-2022 – Yajur Upakarma

11-08-2022(Thursday) - Schedules 9:00Am - Sangalpam, Vigneswarapooja,Punyahavachanam9:30Am - Samitha thanam, Homam,Kamokaracheeth Japam,Bramha yagnam,Dharpanas, Maha sangalpam,Yagnopaveetha tharanam,Kaandha rishi dharpanam,Vetharampam, Samarathanai